Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Guarity: Guarity B.V., gevestigd in Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87194511, die zich bezighoudt met de uitvoering van beveiligingsdiensten, toezichthouding, brandwacht en verkeersregeling.

1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Guarity een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

1.3. Dienst(en): de door Guarity te verrichten werkzaamheden, zoals omschreven in de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Guarity en de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Guarity en de klant.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Guarity zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Guarity is gerechtigd om de kosten die gemoeid zijn met het uitbrengen van een offerte in rekening te brengen bij de klant, mits Guarity dit vooraf kenbaar heeft gemaakt aan de klant.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Overeenkomst en uitvoering

4.1. De overeenkomst tussen Guarity en de klant komt tot stand op het moment dat de klant de offerte van Guarity accepteert en deze ondertekend retourneert.

4.2. Guarity zal de diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professioneel beveiligingsbedrijf mag worden verwacht.

4.3. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Guarity aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, tijdig aan Guarity worden verstrekt.

4.4. Guarity heeft het recht de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden, indien dit naar haar oordeel wenselijk of noodzakelijk is.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

5.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

5.2. Guarity is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de diensten een aanbetaling te verlangen van

de klant, waarvan de hoogte kan worden vastgesteld in de overeenkomst tussen Guarity en de klant.

5.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen tussen Guarity en de klant.

5.4. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Guarity gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldatum van de factuur.

5.5. Indien de klant in verzuim is met de betaling van een factuur, is Guarity gerechtigd om de uitvoering van de diensten op te schorten of te beëindigen, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld door de klant.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1. Guarity is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de diensten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Guarity.

6.2. De aansprakelijkheid van Guarity is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

6.3. De klant vrijwaart Guarity tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de diensten.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Guarity geleverde diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, software en databestanden, berusten uitsluitend bij Guarity of haar licentiegevers.

7.2. Het is de klant niet toegestaan om de door Guarity geleverde diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of op enige andere wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guarity.

 

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1. Op alle overeenkomsten tussen Guarity en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen Guarity en de klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Guarity is gevestigd.

8.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Guarity zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.